ادبیات فارسی سوم ابوترابی

نوشتن ها

  درس اول

1.باهر یک ازکلمه های زیر یک جمله ی زیبا بنویسید .

طنین:

مشتاق:

کردار:

گشاده رو:

 2.برای هریک از واژه های زیر معادل مناسب دیگری بنویسید.

مظلوم:                   رسول :                  گنجینه:

خصلت:                  سعادت:                 آبشخور:

3.هم خانواده ی واژه های زیر را بنویسید .

متعال:                                    ظاهر:                                   مسلمان:

ظالم:                                     نصرت:              

4.نام اجزای مشخص شده ی جمله های زیر رابنویسید .

_هم نشین نیک بهترازتنهایی است.


_انقلاب اسلامی پرتوامیدی رادردل مردم تاباند .


_ماباید مظلوم رایاری کنیم .

درس دوم

-کلمات زیر را با استفاده از صفت های مناسب گسترش دهید.

فصل: فصل زیبا           میلاد:میلاد مهدی              پرسش:پرسش سوال     رویش: رویش درخت

کوچه:کوچه شلوغ                خراسان:خراسان بزرگ            بیابان:بیابان خشک         گلزار:گلزار زیبا

۲-یک تشبیه ودوتشخیص از درس بیابید وبنویسید.

۳-دو بیت از شعر را به دل خواه برگزیده به نثر ساده باز گردانی کنید.

۴-قافیه و ردیف شعر دوم درس را پیدا کنید.

درس سوم

باهریک از کلمه ها و عبارات زیر جله های زیبا بسازید.

قافله:آن قافله راهی به اسمان داشت

محفوظ:قران کتابی محفوظ است

حیات حقیقی:حیات حقیقی جاودانگی است

منظر:منظر خانه ی ما زیباست

معراج:معراج رسیدن به بام گلشن جان علم و دین است

۲-در متن زیر فعل های قابل حذف را مشخص کنید و متن را باز نویسی کنید.

جبه ها سرشار ازایمان بود وعشق بود.رزمندکان نماز می خوانند وفران می خوانند.شب های جبهه 

 برگونه ها اشک می نشست وبرلب ها زمزمه ی دعا می نشست.

۳-نمونه ای از ((گفت وگو با خود))و((گفت وگو بادیگران))را بنویسید.

۴-یک خاطره از دوران دفاع مقدس را از بزرگ تر ها بپرسید وآن را بنویسید.

۵-درباره ی نقش شهر یا روستای خودتان در دوران جنگ تحلیلی یک بند بنویسید.

درس چهارم

۱-باکلمه هاوترکیب های زیربا توجه به آنچه در کمانک آمده است جمله بسازید.

فرهنگ(جمله ی نهی)                              شرارت آمیز (جمله ی عاطفی)

انحطاط(جمله ی پرسشی)                             مقهور(جمله ی خبری)

۲-نقشه ی ایران را بکشیدودو جمله ی زیبای متن درس راکه در باره ی ایران وایرانی است در آن بنویسید

۳-سه جمله مثال بزنیدکه در آنها فعل مضارع در معنای فعل ماضی به کار رفته باشد.

۴-ده کلمه ی دشوار از درس بیابید و آنها را در یک بند بکارببرید.

درس پنجم

۱-باهریک از ترکیب های زیرجمله ای بنویسید.

آب حیات:زندگی انسان از آب حیات تشکیل شده است.

راه نجات:راه نجات پناه بردن به خداست.

مرغ: جان:مرغ جان من پر کشید به سوی آسمان.

بخرد هوشیار:چنین گفت آن بخرهشیار که دانش زتنگی پناه آورد چوبیراه گردی بیراه آورد

۲-یکی از تشبیهات شعر احدی مراغه ای را بنویسید عناصر تشبیع رامشخص کنید ورابطه های آن ها را

توضیح دهید.

۳-چهار بیت آول شعر بوشکور بلخی را به نثر بازگردانی کنید.

۴-شکل دوم کلمات زیر را بیبید وبا هریک از آنها جمله ای بسازید.

آشیانه:خانه:دوست من امروز خانه خرید.

جاروب:جارو:من تصمیم گرفتم خانه را جارو کنم.

میهمان:مهمان:من به اتفاف خانواده به مهمانی می رویم.

 درس ششم

۱-چندکلمه هم معنا ازدرس پیدا کنیدوبنویسید.

دلخواه

۲-پایان داستان رابسلیقه خود تغییر دهید وتمام کنید.

دلخواه

۳-یک بند طنز آمیز بنویسیدکه قهرمان آن حیوانات باشند.

دلخواه

درس هفتم

۱-ترکیب های وصفی واضافی موجود در شعر را بنویسید.

۲-مفرد وجمع مکسر (( مواعظ-الوان-اسرار))چیست؟

وعظ-لون-سر

۳-واژه های متضاده درس را پیدا کنید ودر مقابل هم بنویسید.


۴-یکی از سه بیت ششم هفتم وهشتم درس را نقاشی کنید.


۵-یکی از مناظر زیبای منطقه ومحل زنگی خود را در یک بند توصیف کنید.

دلخواه

۶-از زبان بلبلی که بر سر شاخه سار با خدای خود راز ونیاز می کند یک بند بنویسید.

دلخواه

درس هشتم

1- با هریک از واژه های زیبا جمله زیبا بسازید .

صنع ، میغ :

عجایب ، سریر :

معرفت ، متحیر :

2- با توجه به آن چه در کتاب علوم دوره ی راهنمایی درباره ی زمین خوانده اید ،یک بند درباره ی شگفتی های آفرینش در زمین بنویسید .

3- برای هریک از واژه های زیر شبکه معنایی بسازید .

ستاره :                                                      شعله

قوس قزح

4- متن های کهن زیر را به نثر امروزی بر گردانید .

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده . ( گلستان سعدی )

بزرگی را پرسیدند که دل ، کی خوش بود ؟ گفت : آن وقت که  ائ در دل ما بود . (کشف الاسرار میبدی )

5- جدول صفه ی بعد را کامل کنید <صفحه ی 50>

درس نهم

1- سه جمله غیر ساده از متن بیابید و بنویسید .  

2- مترادف وازه های زیر را بیابید وبنویسید

غرور :                                                  سعادت :                                     غوغا:

عیب :                                                   نصیحت :                                    صبر:

3- بیت های سوم و هفتم درس را بیابید و با آن ها یک بند درباره ی نوجوانی بنویسید .

5 – ویزگی مشترک دوست و آیینه را که در خود ارزیابی این درس مطحرح شده بنویسید.

درس یازدهم
1- مترادف کلمات زیر را بنویسید . 

معاش   متعالی   معصیت    مصر     طریقت  

2- مفرد و جمع واژه های زیر را بنویسید  .

اصحاب   لحظات   تصویر   خصال   عاقل    تجربه   فایده   خلق   

3- بیت زیر را با رعایت انسجام مطلب در یک بند توصیف کنید  .

دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ؟               ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد  

4- جدول زیر را کامل کنید  .

مستقبل

سوم شخص

جمع

ماضی التزامی

دوم شخص

جمع

ماضی بعید

اول شخص

جمع

ماضی نقلی

سوم شخص

مفرد

ماضی استمراری

دوم شخص

مفرد

ماضی ساده   اول شخص   مفرد

مصدر

 

 

 

 

 

 

خواندن

 

 

 

 

 


نوشتن

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۹ساعت ۱۲:۲۸ بعد از ظهر  توسط سعید صاحبی  |